MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS
Hlavná stránka
noviny@samorin.sk
slovenská verzia
magyar verzió
Dôležité dokumenty
Partnerské mestá


HAINBURG
MOSONMAGYARÓVÁR

Mestský úrad

Hlavná 37, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-59 00 418
fax: +421-(0)31-59 00 400
www.samorin.sk,
info@samorin.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 7,45–12,00, 13,00–16,00
Streda: 7,45–12,00, 13,00–17,30
Štvrtok: 7,45–12,00
Piatok: 7,45–13,30

Úradné hodiny
primátora mesta:

Pondelok:  7,45 – 12,00
Streda:     13,00 – 17,30Západoslovenská energetika


Oznámenie o zámere priameho nájmu majetku mesta

[Oznámenie]

Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín zverejňuje v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 19 a § 15 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín oznámenie o zámere priameho nájmu majetku mesta


kategória: ponukové konanie
1. Predmet priameho nájmu:
  - nebytové priestory o výmere 56 m2, nachádzajúce sa na prízemie objektu sídla MPBH Šamorín s.r.o., Školská ul. č. 37, 931 01 Šamorín
2. Doba trvania nájomného vzťahu: zmluva sa uzatvára na 5 rokov s tým, že správca je oprávnený predlžiť nájomnú zmluvu s nájomcom na ďalšie obdobie, ak nájomca počas doby nájmu riadne a včas plnil svoje povinnosti vyplývajúce z nájomného vzťahu.

3.Účel nájmu:
   - prevádzkovanie obchodov a služieb, resp. na kancelárske účely
4. Cena priameho prenájmu
   - minimálna cena za prenájom podlahovej plochy nebytových priestorov je 53,32  eura/m2/rok bez služieb súvisiacich s nájmom (režijné náklady, v tom kúrenie, energia a iné).
5. Cenové ponuky:
Cenové ponuky môžu záujemcovia  doručiť v písomnej forme na adresu: Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, a to doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne  Mestského úradu v Šamoríne v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka – priamy nájom nebytových priestorov – NEOTVÁRAŤ“, v termíne od 08. 03.02012 do 23. 03. 2012 do 10,0 hod.

6. Povinné náležitosti cenovej ponuky:
a) Presné označenie účastníka:
 „Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt“
„ Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt“
b) cenovú ponuku - výška nájomného za 1 m2/rok
c) účel nájmu
d) čestné vyhlásenie o tom, že v čase podania cenovej ponuky nemá žiadne záväzky - dlžobu voči mestu
e) dátum a podpis oprávnenej osoby

Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční  dňa 26. 03. 2012. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne  najvyššiu cenu nájomného za 1 m2/rok. Ak účastníci predložia rovnakú cenovú ponuku, rozhodne cenová ponuka, ktorá bola  mestu skôr doručená. V prípade, že sa o nebytové priestory bude uchádzať len jeden záujemca, tieto  môžu byť prenajaté tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou.
Ak účastník ponuky neuzatvorí nájomnú zmluvu v lehote do 10 dní od jej doručenia  od prenajímateľa, mesto Šamorín vyzve na uzatvorenie nájomnej zmluvy účastníka, ktorý dal druhú najvyššiu cenovú ponuku nájomného.
Mesto si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky na prenájom bez udania dôvodu a ukončiť priamy prenájom ako neúspešný alebo ho zrušiť.
Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej  na 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

V Šamoríne, dňa 08. 03. 2012
Gabriel Bárdos
 primátor mesta

Dátum:08. Marec 2012.
mu.jpg

Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín | tel.+421-(0)31-59 00 418, fax: +421-(0)31-59 00 400 | E-mail: noviny@samorin.sk.sk
Copyright © 2010 - Design & Engine: NITON & Romeo Production
Za obsah webstránky zodpovedá Mestský úrad.